Qui necessita un Family Office?

Els serveis de Family Office es dirigeixen a aquelles famílies que desitgen optimitzar la gestió dels seus interessos patrimonials mitjançant la centralització, amb la intenció de conservar-los a llarg termini, traspassar-los eficaçment a les generacions següents i preservar la cohesió i harmonia familiar com un objectiu en sí mateix.

La gestió impecable d’un patrimoni complex transcendeix amb escreix l’aplicació rigorosa de les tècniques i regles més provades d’inversió i gestió d’actius, risc i liquiditat, així com de la utilització de la rendibilitat com a únic criteri. Les seves pautes són el treball a mida, la creativitat, la neutralitat i la integritat, lliures de tot conflicte d’interès, regint-se en tot moment segons els principis rectors de la família i sota la seva total supervisió.

El Family Office és especialment eficaç quan el patrimoni és de naturalesa complexa, amb empreses familiars, immobles urbans, explotacions agrícoles i vitícoles, béns i inversions a l’estranger, operacions de capital privat i de risc, promocions immobiliàries, participacions en fons d’inversió, inversions en matèries primeres, cobertures de riscos d’interès i de moneda, etc.

El Family Office no substitueix als assessors i interlocutors habituals de confiança de la família, ni als executius experts de l’empresa familiar, sinó que col·labora amb ells i fins i tot busca a aquells professionals especialment formats i informats per respondre de manera òptima a situacions puntuals, com la fiscalitat internacional o la perícia en art.